Nytt organisasjonsnummer fra august 2023

Til alle våre leverandører og samarbeidspartnere

Rogne Industriteknikk har gjennom en årrekke levert gode løsninger og arbeidet for å tilfredsstille våre kunders behov innenfor mobile knuseverk, slitestål, reservedeler og reparasjoner til knuseindustrien i hele Norge. Vi er i vekst, og vi må tilpasse oss de stadig økende krav til effektiv organisering til våre kunders og samfunnets beste.

Rogne Industriteknikk AS gjennomgår derfor i disse dager en omorganisering som også innebærer en fusjon ved at dagens aksjonærer vil eie selskapet gjennom holdingselskap. Bakgrunnen for dette er at vi ønsker en rendyrking av dagens virksomhet, en skatteoptimal eierform og ikke minst å muliggjøre fortsatt vekst innenfor våre kjerneområder. For deg vil omleggingen innebære at selskapets tjenester leveres fra et nytt selskap med samme navn, men med et nytt organisasjonsnummer.

Det nye selskapet er på alle måter en videreføring av tidligere drift, herunder vil selskapet selvsagt videreføre alle sine tidligere forpliktelser. Du vil treffe de samme personer, få de samme forretningsvilkår og kort sagt på alle måter oppleve at virksomheten videreføres som tidligere. Vi kan betrygge deg med at dagens eiere vil fortsette sitt eierskap, og at selskapets faktiske soliditet videreføres.

I en overgangsperiode vil bokført egenkapital i selskapet rent regnskapsteknisk bli noe redusert. Av operative grunner vil enkelte av våre samarbeidspartnere bli bedt om at avtaler oppdateres med selskapets nye organisasjonsnummer.

Omorganiseringen er planlagt gjennomført omtrent 15. august 23, litt avhengig av saksbehandlingstid hos Brønnøysundregistrene, og vi ber etter denne dato om at alle innbetalinger til selskapet skjer til nytt organisasjonsnummer som er: 931 451 413.

Har du noen spørsmål til omorganiseringen eller andre spørsmål om våre tjenester, må du når som helst ta kontakt med daglig leder Stig Holm Rogne.

Med vennlig hilsen
Stig Holm Rogne